بسته انتخابی : �������� ������������ �������� 1 �������� 15���������� ����

قیمت بسته : 88,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 7,920 تومان

قابل پرداخت : 95,920 تومان