بسته انتخابی : �������� �������� 4�������� 25���������� ����

قیمت بسته : 125,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 11,250 تومان

قابل پرداخت : 136,250 تومان