بسته انتخابی : �������� �������� 1�������� 15���������� ����

قیمت بسته : 79,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 7,110 تومان

قابل پرداخت : 86,110 تومان