بسته انتخابی : بسته ویژه 3روزه 25دقیقه ای

قیمت بسته : 125,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 11,250 تومان

قابل پرداخت : 136,250 تومان