بسته انتخابی : بسته ویژه 1روزه 15دقیقه ای

قیمت بسته : 79,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 7,110 تومان

قابل پرداخت : 86,110 تومان