بسته انتخابی : بسته مکالمه عادی 1 روزه 7 دقیقه ای

قیمت بسته : 49,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 4,410 تومان

قابل پرداخت : 53,410 تومان