بسته انتخابی : بسته طلایی 7روزه 60دقیقه ای

قیمت بسته : 288,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 25,920 تومان

قابل پرداخت : 313,920 تومان