بسته انتخابی : بسته طلایی 7روزه 40دقیقه ای

قیمت بسته : 199,000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 17,910 تومان

قابل پرداخت : 216,910 تومان